Rekenkamer Logo

Top 10 gerealiseerde en begrote uitgaven crisismaatregelen over afgelopen jaren in financiële omvang (in miljard euro)